GGG Bieszczady
Strona główna
Działanie 5

Organizacja czterech wydarzeń promujących tożsamość karpacką. (czerwiec- wrzesień 2013)

 

W wyniku analizy potrzeb społeczności lokalnej, obserwujemy, iż dotychczas prowadzone wydarzenia rozrywkowo- kulturalne są nie wystarczające. Celem głównym tego działania jest integracja i zaznajomienie środowiska lokalnego z tożsamością karpacką. Celem pośrednim, stworzenie Animatorom karpackim możliwości sprawdzenia się w działaniu. Rolą animatorów będzie udział w zaplanowaniu wydarzenia, jego przygotowaniu, realizacji i rozliczeniu. Każde z wydarzeń razem z zespołem projektu i partnerami będzie przygotowywać 4 animatorów. Wspólnie dokonają wyboru wydarzenia, ze względu na przekaz kulturowy i wartość integracyjną. Wydarzenie ma dotyczyć obrzędowości lub wartości regionalnych: motywu, miejsca, osobowości. W każdym z wydarzeń będzie uczestniczyć ok. 500 osób, mieszkańców regionu oraz turystów. Nad poprawnym przebiegiem działania będzie czuwał koordynator projektu. Czas wydarzeń został wybrany ze względu na sezonowość turystyczną w regionie.

wstecz