GGG Bieszczady
Strona główna
Działanie 3

Warsztaty „Akademia Karpacka” (maj- grudzień 2013)

 

Działanie to jest skierowane do grupy 16 –tu osób zainteresowanych Karpatami, Bieszczadami. Ludzi aktywnych społecznie, lubiących turystykę, promujących i tworzących kulturę regionu. Temu działaniu przypisujemy szczególną wagę. Celem przedsięwzięcia jest:

 • stworzenie grupy aktywnych osób na rzecz społeczności lokalnej,
 • stworzenie grupy osób posiadających i dzielących się wiedzą na temat kultury regionu,
 • stworzenie grupy osób, które po zakończeniu projektu będą kontynuować rozpoczęte działania,
 • stworzenie grupy osób, które będą rozwijać współpracę pomiędzy: mieszkańcami, instytucjami kultury, samorządem i ngo.

 

Aby osiągnąć postawione cele zostaną zrealizowane następujące działania:

 • Cykl warsztatów dla 16 osób. Do słuchaczy zostanie skierowane cztery 2-dniowe warsztaty (maj- sierpień 2013). Szkolenia kolejno będą dotyczyć zagadnień:
  1. Uwarunkowania historyczne regionu (16h).
  2. Aspekty turystyczne regionu (16h).
  3. Tożsamość i kształtowanie się grup etnicznych w regionie (16h).
  4. Animacja społeczności lokalnej wokół dobra wspólnego (16h).
  Warsztaty będą prowadzić eksperci, w tym regionaliści, przewodnicy beskidzcy, animatorzy społeczności. Osoby, posiadające min. 3- letnie doświadczenie w obszarze danego zagadnienia, a także mogące zaprezentować efekty swojej pracy. Miejscem realizacji warsztatów będą wybrane ośrodki edukacyjne prowadzone przez kwaterodawców, członków stowarzyszenia, dzięki czemu mamy możliwość uzyskania atrakcyjnej ceny i wysokiej jakości usługi.
 • 2-dniowa wizyta studyjna dla 16 osób w miejsca społecznie i kulturowo aktywnych w regionie karpackim (wrzesień 2013).
  Uczestnicy Akademii zostaną zaproszeni do udziału w wizycie studyjnej. Dobór miejsca wizyty zostanie ustalony przez zespół projektu w porozumieniu z przyszłymi animatorami. Celem wizyty będzie: zaprezentowanie poruszanych tematów podczas warsztatów w terenie, utrwalenie wiedzy uczestników, integracja grupy przyszłych animatorów celem lepszej współpracy w dalszych etapach projektu.
 • Organizacja, pomoc przy tworzeniu 4 lokalnych wydarzeń promujących tożsamość karpacką (maj –wrzesień).
  Animatorzy w zespołach 4-osobowych wezmą udział w organizacji lokalnych imprez o charakterze rozrywkowo-kulturalnym. W zakresie ich obowiązków będzie udział w planowaniu przedsięwzięcia, pomoc w przygotowaniu, realizacja w trakcie, udział w rozliczeniu działania.
 • Przeprowadzenie wstępnej inwentaryzacji zagród karpackich zgłoszonych do konkursu (październik 2013).
  Animatorzy w zespołach 2-osobowych dokonają inwentaryzacji miejsca zgłoszonych do konkursu. Przeglądu miejsc dokonają zgodnie z zasadami Regulaminu Konkursu, a także wytycznymi Grupy certyfikującej.
 • Udział w konferencji podsumowującej działania w projekcie (grudzień 2013)
  W trakcie konferencji animatorzy otrzymają certyfikaty potwierdzające udział w „Akademii Karpackiej” oraz nadające im tytuł: Animatora karpackiego. Wezmą także udział w 4-godz. warsztacie celem wypracowania planu strategicznego dla kontynuowania działań zapoczątkowanych w projekcie.
 • Każdy z animatorów opracuje własny projekt na rozwój zrównoważonej turystyki w Bieszczadach i promocję tożsamości karpackiej (maj- grudzień 2013). Pomysły na projekt będą powstawać pod okiem opiekuna merytorycznego.

 

Rezultatem pracy animatorów będzie inwentaryzacja zagród karpackich, organizacja czterech wydarzeń w regionie, opracowanie planu strategicznego dla wdrażania działań projektu, 16-tu konsepktów projektów. Min. 3 projekty zostaną dopracowane i złożone w ramach dostępnych środków publicznych regionalnych i ogólnopolskich przez Stowarzyszenie.

 

Za realizację działania odpowiada zespół projektu: koordynator, wolontariusze. Nad poprawnym przebiegiem Akademii będzie czuwał opiekun merytoryczny.

wstecz